Blog-Titel
SEKUNDI

SEKUNDI

Message from Poland in Polish and English

Polski rząd w ostatnich dwóch latach wprowadził wiele zmian w prawie chroniących dłużników i
co za tym idzie utrudniających dochodzenie roszczeń wierzycielom.
Główne zmiany dotyczą:
– zakazu dochodzenia przedawnionych roszczeń – sąd i komornik mają obowiązek sprawdzenia czy żaden element dochodzonego długu nie jest przedawniony
– skrócenia okresu przedawnienia roszczenia
– wprowadzenia nowych postępowań restrukturyzacyjnych dla firm
– ułatwienia ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– drastycznemu podwyższeniu kosztów egzekucji obciążających wierzyciela
– możliwości obciążania wierzyciela kosztami nieskutecznej egzekucji
– likwidacji tzw. fikcji doręczenia korespondencji sądowej
– w przypadku nieodbierania przez dłużnika korespondencji sądowej konieczności doręczenia jej przez komornika sądowego
Wszystkie wyżej wymienione zmiany uderzyły nie tylko w firmy windykacyjne i kancelarie prawne
ale przede wszystkim w wierzycieli. To ich kosztem dłużnicy mogę w łatwiejszy sposób uniknąć
konieczności spłaty zobowiązania. Część z tych zmian była skierowana do walki z nie do końca
działającymi etycznie korporacjami windykacyjnymi – niestety rykoszetem dostał każdy wierzyciel
w Polsce. Przytoczona na powyższej liście ostatnia zmiana dotycząca konieczności doręczenia
korespondencji sądowej przez komornika podyktowana była ochroną osób fizycznych
(konsumentów) przed egzekucją w sprawie w której dłużnik nie miał możliwości obrony ponieważ
nie wiedział o tym, że został pozwany. Nie rozumiemy dlaczego tą protekcją zostały objęte także
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Osoby te podlegają wpisowi do
ogólnodostępnego rejestru CEDIG gdzie mogą w łatwy i bezpłatny sposób aktualizować swoje dane
w tym adres do doręczania korespondencji. W Polsce działa ponad 4 mln firm z czego prawie 3 mln
to firmy prowadzone właśnie w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Rząd planuje
zmiany w tym zakresie ale do czasu ich wprowadzenia straty po stronie wierzycieli będą bardzo
duże.
Dlatego tym bardziej wierzyciele powinni swoje sprawy powierzać jak najszybciej profesjonalnym
firmom windykacyjnym, które w sposób ciągły dostosowują swoje techniki pracy do panujących
realiów.
Marcin Gacek
Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o.

 

In the last two years, the Polish government introduced many changes to the law protecting debtors and thus hindering the pursuit of claims by creditors.

The main changes concern:

– prohibition of pursuing time-barred claims – the court and bailiff are obliged to check whether any element of the claimed debt is time-barred

– shortening the limitation period for the claim

– introducing new restructuring procedures for companies

– facilitate the declaration of consumer bankruptcy

– a drastic increase in the costs of enforcement for the creditor

– the possibility of charging the creditor with the costs of ineffective enforcement

– liquidation of the so-called the fiction of service of court correspondence

– if the debtor fails to collect the court correspondence, it must be served by the court bailiff

All the above-mentioned changes have hit not only debt collection companies and law firms but mostly in creditors. It is at their expense that debtors can more easily avoid the need to repay the liability. Some of these changes were aimed at fighting not entirely ethically operating debt collection corporations – unfortunately, every creditor got a backlash in Poland. The last change to the necessity of service cited in the above list court correspondence by the bailiff was dictated by the protection of natural persons (consumers) before enforcement in a case in which the debtor could not defend himself because he did not know that he was being sued. We do not understand why they were covered by this protection as well natural persons running a business. These persons are subject to entry into publicly available CEDIG register where they can easily and free of charge update their data including the address for the service of correspondence. There are over 4 million companies in Poland, of which almost 3 million are companies run in the form of economic activity of a natural person. The government is planning changes in this regard, but by the time they are implemented, losses on the side of creditors will be very much large.

Therefore, the more creditors should entrust their affairs to a professional as soon as possible debt collection companies that constantly adapt their work techniques to the prevailing realities.

Marcin Gacek Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o.

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
XING
WhatsApp
Email