Blog-Titel
SEKUNDI

SEKUNDI

MESSAGE FROM OUR PARTNER POLAND

Inflation in Poland and interest rates.
Inflation in Poland has been the highest in 24 years. In May 2022, it reached the value of 13.9%.
The central bank of Poland has been gradually increasing interest rates since autumn 2021, and so
the reference rate has increased from 0.10% to 5.25% since October 2021. This mainly contributed
to the interest rate on loans. In some cases, housing loan installments will double in the near future,
which, together with rising prices of consumer goods, will have a large impact on the financial
situation of households.
On the other hand, an increase in interest rates increases the amount of interest on unpaid debts.
Interest on private debt increased from 6% to 10.75% from October 2021 to May 2022. By contrast,
interest on commercial debt increased from 10.10% to 11.75% over the same period and is still
lower than inflation at present.
The amount of interest is lower than inflation, which does not motivate debtors.
Commercial / trade interest rates changes twice a year and could reach 15.25% or more in a month’s
time if the central bank raises interest rates again in June.
As interest rates go up, the interest rates on bank deposits should rise. However, this is not the case,
banks in Poland are characterized by excess liquidity and do not need to encourage clients to
deposit money in their accounts. The Polish government plans to introduce solutions to “motivate”
banks to increase interest on deposits. At present, however, people who have cash are more likely to
buy real estate, for example a flat in a big city, than to invest in an unstable stock exchange or watch
inflation eat up their savings in a bank account.
Marcin Gacek
Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o.
==================================
Inflacja w Polsce, a stopy procentowe.
Inflacja w Polsce jest najwyższa od 24 lat. W maju 2022 roku osiągnęła wartość 13,9 %.
Bank centralny Polski od jesieni 2021 roku sukcesywnie zwiększa stopy procentowe i tak stopa
referencyjna od października 2021 wzrosła z 0,10 % do 5,25%. To przyłożyło się przede wszystkim
na oprocentowanie kredytów. Raty kredytów mieszkaniowych w niektórych przypadkach wzrosną
w najbliższym czasie dwukrotnie co wraz z rosnącymi cenami dóbr konsumpcyjnych będzie mieć
duży wpływ na sytuację finansową gospodarstw domowych.
Z drugiej strony wzrost stóp procentowych zwiększa wysokość odsetek od niespłaconych długów.
Odsetki od długów prywatnych wzrosły z 6 % do 10,75 % od października 2021 roku do maja
2022. Natomiast odsetki od długów handlowych wzrosły w tym samym okresie z 10,10 % do 11,75
% i w chwili obecnej są nadal niższe niż inflacja.
Wysokość odsetek jest niższa od inflacji co nie działa motywująco na dłużników.
Odsetki handlowe zmieniają się dwa razy w roku i za miesiąca mogą wynieść 15,25 % lub więcej
jeżeli w czerwcu bank centralny ponownie podniesie stopy procentowe.
Wraz ze wzrostem stóp procentowych powinny wzrastać oprocentowania depozytów bankowych.
Tak się jednak nie dzieje, banki w Polsce cechują się nadpłynnością i nie potrzebują zachęcać
klientów to deponowania na ich kontach pieniędzy. Rząd Polski planuje wprowadzić rozwiązania
„motywujące” banki bo zwiększania oprocentowania depozytów. W chwili obecnej jednak osoby,
które mają gotówkę chętniej kupią nieruchomość np. mieszkanie w dużym mieście niż zainwestują
na niestabilnej giełdzie papierów wartościowych czy będą obserwować jak inflacja zjada ich
oszczędności na rachunku bankowym.
Marcin Gacek
Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o.

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
XING
WhatsApp
Email