Velkojen perintää koskevat suuntaviivat Itävallassa:

Published on 21 syyskuun 2023

Nämä ohjeet on laadittu yleiskatsauksen antamiseksi siitä, miten avoimet/maksamattomat kansainväliset vaateet Itävallassa, jotka kohdistuvat yrityksiin, mutta myös yksityishenkilöihin/kuluttajiin, voidaan panna tehokkaasti ja tuloksellisesti täytäntöön.

Seuraavia kriteerejä olisi yleensä noudatettava

Korvausvaatimusten vanhentumisaika Itävallassa:

Itävallassa voimassa oleva vanhentumisaika, jota sovelletaan kaikkiin saataviin, jotka perustuvat tavaratoimituksiin, palveluihin, pankkilainojen maksamattomiin lyhennyseriin/annuiteetteihin, säännöllisiin maksuihin, vuokriin tai leasing-eriin jne. ja siten yritysten tai myös yksityishenkilöiden/kuluttajien kanssa käytäviin yleisiin liiketoimiin, on seuraavanlainen 3 vuotta .

Myös pidempi vanhentumisaika on 30 vuotta mutta tämä koskee lähinnä lainoista/luotoista johtuvaa perusvaatimusta (lukuun ottamatta maksettavia lyhennyseriä) sekä tuomioistuimen määrittelemiä tai muutoin myös tuomioistuimen ulkopuolella vahvistettuja ja velallisen nimenomaisesti tunnustamia vaatimuksia.

Tärkeää:

Vanhentumisaika ei ala laskun vastaanottamispäivästä ja vastaanottamisesta, kun otetaan huomioon mahdollinen maksuaika, esimerkiksi tavanomainen "30 päivää netto ilman vähennyksiä", vaan jo laskun laatimisen ja lähettämisen objektiivisesta mahdollisuudesta!

Jos lasku on siis laadittu ja lähetetty myöhässä (esimerkiksi vastuullisen osaston ylikuormituksen tai muiden sisäisten ongelmien vuoksi), vanhentumisaika alkaa kuitenkin kulua siitä päivästä, jolloin laskun laatiminen oli objektiivisesti katsoen mahdollista, eikä täyttä kolmea vuotta näin ollen enää ole käytettävissä.

Itävallan korkeimman oikeuden oikeuskäytännön mukaan yksinkertaisissa liiketoimissa - kuten tavallisesti tavaroiden ja palvelujen toimituksissa - laskun laatimiselle ja lähettämiselle on oletettava 14 päivän määräaika.

Ainoastaan monimutkaisempiin liiketoimiin (esim. rakennushankkeiden osa- tai loppulaskut) voidaan soveltaa pidempää määräaikaa.

Joka tapauksessa on suositeltavaa laatia ja lähettää lasku mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja lähettää muistutukset välittömästi asianomaisen eräpäivän jälkeen (asiakkaan kanssa sovitun maksuaikataulun umpeutuminen) ja luovuttaa lasku viimeistään kolmen muistutuksen jälkeen ammattimaiselle perintäverkostolle (Sekundi), jotta paikallinen perintäkumppani voi luovuttaa sen ja jatkaa perintää ja tarvittaessa myös myöhempää oikeudellista täytäntöönpanoa varten. (Tämä johtuu pelkästään siitä, että velallisen luottokelpoisuus voi heikentyä tai velallinen voi jopa joutua maksukyvyttömäksi jo ennen vanhentumisajan päättymistä, jolloin saatava menetetään lopullisesti).

Tuomioistuimen ulkopuolinen perintä Itävallassa

Kun kansainvälinen tapaus on luovutettu perintäverkostolle (Sekundi), sen valtuuttama paikallinen perintäkumppani Itävallassa aloittaa välittömästi muistutusmenettelyn ja yrittää myös tavoittaa velallisen puhelimitse ja saada hänet maksamaan (tarvittaessa myös käsirahan tai osamaksun tai hakea maksuerätapausta).

Jos tämä ei johda tulokseen, velallista vastaan mahdollisesti toteutettavaan lisäsuoritukseen liittyvistä jatkotoimista keskustellaan kansainvälisen asiakkaan kanssa neuvotellen ja yhteisymmärryksessä. Itävaltalainen perintäkumppani työskentelee saumattomasti sen kanssa, joka on myös organisatorisesti sidoksissa siihen, mikä takaa nopean reagoinnin ja saatavan kustannustehokkaan mutta tehokkaan täytäntöönpanon.

Oikeudellinen perintä, mukaan lukien ulosotto/perintä

Enintään 75 000,00 euron saataviin sovelletaan maksukehotusmenettelyä, eli saatava esitetään velalliselle tuomioistuimessa yksinkertaistetussa menettelyssä maksukehotuksen avulla ja tuomioistuin antaa maksusuoritusmääräyksen. Velallisella on mahdollisuus esittää vastalause 4 viikon kuluessa, muutoin maksusuoritusmääräyksestä tulee oikeudellisesti sitova, ja se voidaan panna täytäntöön ulosottotoimin. Jos vastalause esitetään, aloitetaan tavanomainen menettely, ja tuomarin on sen jälkeen tehtävä päätös velallisen vaatimusta koskevista vastalauseista.

Jos maksusuoritusmääräyksestä (tai tuomiosta) tulee lainvoimainen ja täytäntöönpanokelpoinen, aloitetaan sekä palkkatäytäntöönpano (jos velallinen on elatusvelvollinen) että velallisen irtaimeen omaisuuteen tai tavaroihin kohdistuva ulosotto, tai jos tiedossa on kiinteää omaisuutta, myös kyseiseen kiinteään omaisuuteen (asunto-osakkeet, maa-alueet jne.) kohdistuva ulosotto.

Yritysten tapauksessa konkurssihakemus voidaan usein uhata menestyksekkäästi, mikä johtaa monissa tapauksissa siihen, että velallinen maksaa sittenkin, koska hän yrittää vielä välttää maksukyvyttömyyden maksamalla saatavan.

Tärkeää:

Itävallassa on koko Itävallan kattava keskusrekisteri, johon perintätoimistot ja asianajotoimistot voivat pientä maksua vastaan milloin tahansa tutustua ja selvittää, onko velallinen todella rekisteröity ja asuu tietyssä osoitteessa.

Lisäksi Itävallan osalta erikoisuutena on se, että asianajajat voivat tarkastaa kaikkien Itävallan tuomioistuinten keskitetyn täytäntöönpanorekisterin ja siten selvittää, kannattaako esimerkiksi velallista vastaan nostettu kanne (mahdollisesti siksi, että häntä vastaan on jo vireillä liian monta täytäntöönpanoa) lainkaan tai onko velallinen jo maksukyvytön, jolloin asiakas/velkoja säästyy huomattavilta, muutoin aiheutuvilta - tarpeettomilta - oikeudenkäyntimaksuista ja asianajajien palkkioista aiheutuvilta kustannuksilta.

Tällainen tarkastus on kuitenkin sallittua vain perintätoimiston/asianajajan saaman perintätoimeksiannon yhteydessä eikä pelkästään mahdollisen asiakkaan/velallisen luottokelpoisuuden määrittämiseksi.

Lopuksi Itävallassa on vielä yksi erityispiirre:

Kun velallisella on oikeudellinen oikeus (kotimainen tai ulkomainen maksusuoritusmääräys/muistutusilmoitus), voidaan koko Itävallassa (!) tehdä (kiinteistörekisteri-)kysely velallisen omistamista maa-alueista tai kiinteistöistä, jossa kaikki mahdolliset kiinteistöt luetellaan ja jotka voidaan myöhemmin realisoida pakkohuutokaupalla tai turvata velkojan puolesta pakkolainalla.

Velallisen maksukyvyttömyys Itävallassa

Jos velallinen on jo maksukyvytön ja häntä koskeva maksukyvyttömyysmenettely on jo pantu vireille tuomioistuimessa, tämä näkyy digitaalisessa maksukyvyttömyystiedostossa, johon perintätoimistot ja asianajotoimistot voivat tutustua menettelyn aloittamispäivästä lähtien sekä yritysten että yksityishenkilöiden maksukyvyttömyyden osalta.

Kun asia luovutetaan perintätoimistolle, voidaan nopeasti selvittää, ovatko velallista vastaan kohdistuvat lisämuistutukset ja oikeustoimet (lukuun ottamatta saatavan mahdollista jättämistä maksukyvyttömyysmenettelyyn) turhia, jolloin säästytään tarpeettomilta lisäkustannuksilta.

Tämä on jälleen yksi etu, kun velkojen perintä tapahtuu ammattimaisen perintäverkoston (Sekundi) tai ammattimaisen paikallisen perintäkumppanin toimesta, joka on läheisessä yhteydessä asianajajaansa.

Ulkomaisten oikeudellisten asiakirjojen täytäntöönpano/täytäntöönpano:

Myös olemassa olevat ulkomaiset tuomioistuimen tuomiot voidaan panna täytäntöön/pakottaa täytäntöön Itävallassa.

Edellytyksenä on, että ulkomaisesta tuomioistuimesta on saatavissa vahvistus "eurooppalaiseksi täytäntöönpanomääräykseksi" tai että asiakas toimittaa tällaisen vahvistuksen, joka voidaan luovuttaa perintäverkostolle (Sekundi) tai sen paikalliselle perintäkumppanille velan perintää varten.

Back to list