Richtlijnen voor incasso in Oostenrijk:

Gepubliceerd op 21 september 2023

Deze richtlijnen zijn opgesteld om een overzicht te geven van hoe openstaande/onbetaalde internationale vorderingen in Oostenrijk tegen bedrijven, maar ook particulieren/consumenten, efficiënt en effectief kunnen worden afgedwongen.

Over het algemeen moeten de volgende criteria in acht worden genomen

Verjaringstermijnen voor vorderingen in Oostenrijk

De verjaringstermijn in Oostenrijk, die van toepassing is op alle vorderingen uit leveringen van goederen, diensten, uitstaande aflossingstermijnen/annuïteiten van bankleningen, periodieke betalingen, huur- of leasetermijnen enz. en dus uit algemene zakelijke transacties met bedrijven of ook particulieren/consumenten, is als volgt 3 jaar .

Er is ook een langere verjaringstermijn van 30 jaar maar dit heeft voornamelijk betrekking op de basisvordering uit leningen/kredieten (met uitzondering van de aflossingstermijnen die moeten worden betaald) en op vorderingen die zijn vastgesteld door een rechtbank of anderszins ook buitengerechtelijk en uitdrukkelijk erkend door de schuldenaar.

Belangrijk:

De verjaringstermijn begint niet met de datum en ontvangst van de factuur, rekening houdend met een eventuele betalingstermijn van bijvoorbeeld de gebruikelijke "30 dagen netto zonder aftrek", maar al met de objectieve mogelijkheid om de factuur op te stellen en te verzenden!

Als de factuur dus te laat werd uitgereikt en verstuurd (bijvoorbeeld door een overbelasting van de verantwoordelijke afdeling of andere interne problemen), begint de verjaringstermijn toch te lopen op de dag van deze objectieve mogelijkheid om de factuur uit te reiken en zijn dus hoogstens de volledige drie jaar niet meer beschikbaar.

Volgens de jurisprudentie van het Hooggerechtshof in Oostenrijk moet bij eenvoudige zakelijke transacties - zoals meestal het geval is bij leveringen van goederen en diensten - worden uitgegaan van een termijn van 14 dagen voor het opstellen en verzenden van de factuur.

Alleen in het geval van meer gecompliceerde transacties (bijv. deel- of eindfacturen voor bouwprojecten) kan een langere periode van toepassing zijn.

In elk geval is het raadzaam om de factuur zo vroeg mogelijk uit te reiken en te verzenden en om onmiddellijk na de betreffende vervaldatum (het verstrijken van de met de klant overeengekomen betalingstermijn) aanmaningen te sturen en deze uiterlijk na drie aanmaningen over te dragen aan een professioneel incassonetwerk (Sekundi) voor overdracht en verdere inning door hun lokale incassopartner en, indien nodig, ook voor de daaropvolgende gerechtelijke tenuitvoerlegging. (Dit is alleen al te wijten aan het feit dat de kredietwaardigheid van de schuldenaar kan verslechteren of zelfs insolventie kan optreden zelfs voordat de verjaringstermijn is verstreken en de vordering dan definitief verloren is).

Buitengerechtelijke incasso in Oostenrijk

Nadat een internationale zaak aan het incassonetwerk (Sekundi) is overgedragen, zal de lokale incassopartner in Oostenrijk in opdracht van Sekundi onmiddellijk het aanmaningsproces starten en tussendoor ook proberen de debiteur telefonisch te bereiken en tot betaling aan te zetten (indien nodig ook aanbetaling of gedeeltelijke betaling of het aanvragen van een termijnovereenkomst).

Als dit niet succesvol is, zal de verdere gang van zaken met betrekking tot een mogelijke verdere tenuitvoerlegging tegen de schuldenaar in overleg en overeenstemming met de internationale cliënt worden besproken. Hier werkt de Oostenrijkse incassopartner naadloos samen met het advocatenkantoor dat er ook organisatorisch aan verbonden is, wat een snelle reactie en een kosteneffectieve maar efficiënte tenuitvoerlegging van de vordering garandeert.

Gerechtelijke incasso inclusief executie/handhaving

Voor vorderingen tot EUR 75.000,00 is de aanmaningsprocedure van toepassing, d.w.z. de vordering wordt op een vereenvoudigde manier bij de rechtbank tegen de schuldenaar ingediend met een aanmaningsactie en de rechtbank vaardigt een betalingsbevel uit. De schuldenaar heeft de mogelijkheid om binnen 4 weken bezwaar aan te tekenen tegen de actie, anders wordt het betalingsbevel wettelijk bindend en kan het worden uitgevoerd door middel van executie. In het geval van een bezwaar wordt de gewone procedure gestart en een rechter moet dan beslissen over de bezwaren van de schuldenaar tegen de vordering.

Als het betalingsbevel (of vonnis) definitief en uitvoerbaar wordt, zal zowel een loonbeslag (als de schuldenaar afhankelijk is) als een beslag op de roerende goederen of goederen van de schuldenaar worden geïnitieerd, of, als onroerend goed bekend is, ook een beslag op het respectieve onroerend goed (appartementen, grond, enz.).

In het geval van bedrijven kan vaak met succes gedreigd worden met een faillissementsaanvraag, wat er in veel gevallen toe leidt dat de debiteur alsnog betaalt, omdat hij alsnog zal proberen insolventie af te wenden door de vordering te betalen.

Belangrijk:

In Oostenrijk is er zowel een centraal register van ingezetenen voor heel Oostenrijk, waarin incassobureaus en advocatenkantoren op elk moment tegen een kleine vergoeding inzage kunnen krijgen en kunnen bepalen of de schuldenaar daadwerkelijk geregistreerd en ingezeten is op een bepaald adres.

Verder is er de bijzonderheid voor Oostenrijk dat advocaten het centrale executieregister van alle Oostenrijkse rechtbanken kunnen inzien en zo kunnen bepalen of bijvoorbeeld een rechtszaak tegen de schuldenaar (mogelijk omdat er al te veel executies tegen hem lopen) überhaupt loont of dat de schuldenaar niet al insolvent is, waardoor de cliënt/schuldeiser aanzienlijke, anders gemaakte - onnodige - kosten voor griffierechten en advocatenhonoraria bespaart.

Een dergelijke controle is echter alleen toegestaan in verband met een specifieke incasso-opdracht die aan het incassobureau/de advocaat is toegewezen en niet louter om de kredietwaardigheid van een potentiële klant/debiteur vast te stellen.

Tot slot is er een speciale functie in Oostenrijk:

Met het bestaan van een gerechtelijke titel (binnenlands of buitenlands betalingsbevel/aanmaning) kan in heel Oostenrijk (!) een (kadastrale) zoekopdracht worden gegeven naar alle grond of onroerende zaken die eigendom zijn van de schuldenaar, waarin alle mogelijke onroerende zaken zijn opgenomen en vervolgens kunnen worden gerealiseerd door gedwongen verkoop of kunnen worden beveiligd door een gedwongen pandrecht voor de schuldeiser.

Insolventie van de schuldenaar in Oostenrijk

Als een schuldenaar al insolvent is en er al een insolventieprocedure tegen hem/haar is ingediend bij de rechtbank, verschijnt dit in een digitaal insolventiedossier dat toegankelijk is voor incassobureaus en advocatenkantoren vanaf de dag dat de procedure wordt geopend, zowel voor bedrijfs- als particuliere insolventies.

Door de zaak over te dragen aan het incassobureau kan dus snel duidelijk worden of verdere aanmaningen en gerechtelijke stappen tegen de schuldenaar (met uitzondering van de mogelijke indiening van de vordering in een insolventieprocedure) zinloos zijn, waardoor onnodige verdere kosten worden bespaard.

Dit is weer een ander voordeel van incasso door een professioneel incassonetwerk (Sekundi) of de professionele lokale incassopartner in nauwe samenwerking met zijn advocaat.

Uitvoering/handhaving van buitenlandse gerechtelijke titels:

Bestaande buitenlandse gerechtelijke titels kunnen ook in Oostenrijk ten uitvoer worden gelegd/verplicht ten uitvoer worden gelegd.

Voorwaarde hiervoor is dat er een bevestiging in de vorm van een "Europese executoriale titel" beschikbaar is van de buitenlandse rechtbank of dat een dergelijke bevestiging wordt verstrekt door de klant, die kan worden overgedragen aan het incassonetwerk (Sekundi) of zijn lokale incassopartner voor de verdere inning van de vordering.

Terug naar lijst