Retningslinjer for inkasso / inkasso i Østerrike:

Publisert på 21 september 2023

Disse retningslinjene er utarbeidet for å gi en oversikt over hvordan åpne/ubetalte internasjonale inkasso i Østerrike mot selskaper, men også privatpersoner/forbrukere, kan håndheves effektivt.

Følgende kriterier må generelt overholdes

Foreldelsesfrist for krav i Østerrike:

Foreldelsesfristen i Østerrike, som gjelder alle krav som oppstår ved leveranser av varer, tjenester, utestående avdrag/livrenter av banklån, regelmessige betalinger, av husleie eller leasingavdrag etc., og dermed fra generelle forretningstransaksjoner med selskaper eller også privatpersoner/forbrukere, utgjør 3 år .

Det er også en lengre foreldelsesfrist på 30 år , selv om dette i hovedsak gjelder grunnkravet fra lån/kreditter (ekskl. de nedbetalingsterminer som skal betales) samt krav fastsatt av domstol eller på annen måte også utenrettslige krav som skyldneren uttrykkelig har anerkjent.

Viktig:

Foreldelsesfristen starter ikke med dato og mottak av faktura under hensyntagen til eventuell betalingsfrist på f.eks vanlig "30 dager netto uten fradrag", men allerede med objektiv mulighet for utarbeidelse og utsendelse av faktura!

Derfor, dersom fakturaen er utstedt og sendt for sent (f.eks. på grunn av overbelastning av ansvarlig avdeling eller andre interne problemer), skal foreldelse likevel begynne å løpe fra dagen for denne objektive muligheten til å utstede faktura og dermed, kl. de fleste tre årene skal ikke lenger være tilgjengelige.

I henhold til rettspraksis fra Høyesterett i Østerrike skal det ved enkle forretningstransaksjoner - slik det vanligvis er ved vare- og tjenesteleveranser - forutsettes en 14-dagers frist for å utarbeide og sende faktura.

Kun ved mer kompliserte transaksjoner (f.eks. del- eller sluttfakturaer for byggeprosjekter) kan en lengre periode gjelde.

Uansett er det tilrådelig å utstede og sende fakturaen så tidlig som mulig og å sende purring umiddelbart etter den respektive subjektive forfallsdatoen (utløpet av betalingsperioden avtalt med kunden) og senest etter tre purringer for hånden. det over til et profesjonelt inkassonettverk (Sekundi) for overlevering og videre inkasso av deres lokale inkassopartner og, om nødvendig, også for påfølgende rettshåndhevelse. (Dette alene skyldes at skyldnerens kredittverdighet kan forringes eller til og med bli insolvent før foreldelsesfristens utløp dersom skyldneren venter lenger, og kravet da tapes for godt).

Utenrettslig inkasso i Østerrike

Etter at en internasjonal sak er overlevert til inkassonettverket (Sekundi), vil den lokale inkassopartneren i Østerrike på oppdrag fra det umiddelbart starte purreprosessen og vil i mellomtiden også forsøke per telefon å nå skyldneren og få ham til å foreta betaling (om nødvendig også forskuddsbetaling eller delbetaling eller for å søke om avdragsavtale).

Dersom dette ikke skulle lykkes, diskuteres den videre prosedyren for en rettslig påstand om mulig videre tvangsfullbyrdelse mot skyldneren i samråd og avtale med den internasjonale kunden. Her samarbeider den østerrikske inkassopartneren sømløst med advokatfirmaet som også er organisatorisk knyttet til det, noe som garanterer rask respons og kostnadseffektiv, men effektiv håndheving av kravet.

Rettslig inkasso inkludert tvangsfullbyrdelse

For krav inntil EUR 75 000,00 gjelder purre-(handling)prosedyren, dvs. kravet gjøres gjeldende overfor skyldneren i retten på en forenklet måte ved purring og det gis betalingspålegg fra retten. Skyldneren har mulighet til å fremme innsigelse mot søksmålet innen 4 uker, ellers blir betalingspålegget rettskraftig og kan tvangsfullbyrdes ved tvangsfullbyrdelse. Ved innsigelse igangsettes ordinær saksgang og en dommer må da ta stilling til skyldnerens innsigelser mot kravet.

Dersom betalingspålegget (eller dommen) blir rettskraftig og tvangsfullbyrdig, vil tvangsfullbyrdelse av skyldnerens lønn (dersom skyldneren er forsørget) og tvangsfullbyrdelse av skyldnerens løsøre eller varer igangsettes, eller dersom skyldneren vet at han eier fast eiendom. , vil det også bli igangsatt utførelse på tilhørende fast eiendom (leiligheter, grunn, etc.).

Når det gjelder selskaper kan en konkursbegjæring ofte med hell trues, noe som i mange tilfeller fører til at skyldneren tross alt betaler, da han likevel vil forsøke å avverge insolvens ved å betale kravet.

Viktig:

I Østerrike er det både et sentralt innbyggerregister for hele Østerrike, der inkassobyråer og advokatfirmaer når som helst kan inspisere mot et lite gebyr og avgjøre om skyldneren faktisk er registrert og bosatt på en bestemt adresse.

Videre, for Østerrike er det også spesialiteten at advokater kan inspisere det sentrale henrettelsesregisteret til alle østerrikske domstoler og derved avgjøre om for eksempel et søksmål mot skyldneren (muligens på grunn av for mange henrettelser som allerede venter mot ham) i det hele tatt lønner seg. eller om skyldneren ikke allerede er insolvent og dermed sparer klienten/kreditor for betydelige, ellers påløpte - unødvendige - kostnader til rettsgebyr og advokatsalær.

Slik inspeksjon er imidlertid kun tillatt i forbindelse med en konkret inkassoordre tildelt inkassobyrået/advokaten og ikke kun for å fastslå kredittverdigheten til en potensiell kunde/debitor.

Til slutt er det enda en spesiell funksjon i Østerrike:

Med eksistensen av en rettslig tittel (innenlandsk eller utenlandsk betalingsordre/påkravsvarsel), kan det gjøres en (grunnbok) forespørsel i hele Østerrike (!) angående land eller eiendom som eies av skyldneren, der all mulig eiendom er oppført og kan da i ettertid realiseres ved tvangssalg eller sikres ved tvangspant for kreditor.

Insolvens av skyldneren i Østerrike

Dersom en skyldner allerede er insolvent og det allerede er reist insolvensbehandling mot ham i retten, vil dette fremgå av en digital insolvensmappe som er tilgjengelig for inkassobyråer og advokatfirmaer fra den dagen saksbehandlingen åpnes, både når det gjelder bedrifts- og personlig insolvens. .

Ved å overlate forholdet til inkassobyrået kan det således raskt avklares om ytterligere purring og søksmål mot skyldneren (med unntak av eventuell nedleggelse av kravet i insolvensbehandling) er meningsløst, og sparer dermed unødvendige ytterligere kostnader.

Dette er igjen en annen fordel med inkasso av et profesjonelt inkassonettverk (Sekundi) eller den profesjonelle lokale inkassopartneren i nær tilknytning til sin advokat.

Henrettelse/foreleggelse av utenlandske rettstitler:

Eksisterende utenlandske domstoltitler kan også være gjenstand for tvangsfullbyrdelse/tvangsfullbyrdelse i Østerrike.

Forutsetningen for dette er at en bekreftelse som "European Enforcement Order" foreligger fra den utenlandske domstolen eller slik leveres av klienten, som kan overleveres til inkassonettverket (Sekundi) eller dennes lokale inkassopartner for videre innkreving av krav.

Tilbake til listen