Usmernenia pre vymáhanie pohľadávok v Rakúsku:

Zverejnené dňa 21 septembra 2023

Tieto usmernenia boli vypracované s cieľom poskytnúť prehľad o tom, ako možno v Rakúsku efektívne a efektívne vyžadovať nezaplatené medzinárodné pohľadávky voči spoločnostiam, ale aj súkromným osobám/spotrebiteľom.

Vo všeobecnosti sa musia dodržiavať tieto kritériá

Lhůta promlčení pro pohledávky v Rakousku

Premlčacia lehota v Rakúsku, ktorá sa vzťahuje na všetky nároky vyplývajúce z dodávok tovaru, služieb, nesplatených splátok/anuít bankových úverov, pravidelných platieb, nájomného alebo lízingových splátok atď., a teda zo všeobecných obchodných transakcií so spoločnosťami alebo aj súkromnými osobami/spotrebiteľmi, predstavuje 3 roky .

Existuje aj dlhšia premlčacia lehota 30 rokov , hoci sa týka najmä základných pohľadávok z pôžičiek/úverov (okrem splátok, ktoré sa majú zaplatiť), ako aj pohľadávok určených súdom alebo inak aj mimosúdnych pohľadávok výslovne uznaných dlžníkom.

Dôležité:

Premlčacia lehota nezačína plynúť dňom a prijatím faktúry s prihliadnutím na prípadnú lehotu splatnosti, napr. obvyklých "30 dní netto bez zrážky", ale už od objektívnej možnosti vyhotovenia a odoslania faktúry!

Ak teda bola faktúra vystavená a odoslaná oneskorene (napr. z dôvodu preťaženia zodpovedného oddelenia alebo iných interných problémov), premlčacia lehota napriek tomu začína plynúť dňom tejto objektívnej možnosti vystavenia faktúry, a teda maximálne celé tri roky už nie sú k dispozícii.

Podľa judikatúry Najvyššieho súdu Rakúska sa pri jednoduchých obchodných transakciách - ako je to zvyčajne pri dodávkach tovaru a služieb - predpokladá 14-dňová lehota na vyhotovenie a zaslanie faktúry.

Dlhšia lehota sa môže uplatniť len v prípade zložitejších transakcií (napr. čiastkové alebo konečné faktúry za stavebné projekty).

V každom prípade sa odporúča vystaviť a odoslať faktúru čo najskôr a zaslať upomienky bezprostredne po príslušnom subjektívnom dátume splatnosti (uplynutie lehoty splatnosti dohodnutej so zákazníkom) a najneskôr po troch upomienkach ju odovzdať profesionálnej sieti na vymáhanie pohľadávok (Sekundi) na odovzdanie a ďalšie vymáhanie ich miestnym partnerom pre vymáhanie a v prípade potreby aj na následné právne vymáhanie. (Dôvodom je už len skutočnosť, že ak dlžník čaká dlhšie, môže sa jeho úverová bonita zhoršiť alebo sa dokonca stane platobne neschopným ešte pred uplynutím premlčacej lehoty a pohľadávka je potom nadobro stratená).

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok v Rakúsku

Po odovzdaní medzinárodného prípadu sieti pre vymáhanie pohľadávok (Sekundi) začne ňou poverený miestny partner pre vymáhanie pohľadávok v Rakúsku okamžite proces vymáhania pohľadávok a medzitým sa pokúsi telefonicky spojiť s dlžníkom a presvedčiť ho, aby zaplatil (v prípade potreby aj preddavok alebo čiastočnú platbu alebo požiadal o dohodu o splátkach).

Ak by to nebolo úspešné, ďalší postup súdneho vymáhania prípadnej ďalšej exekúcie voči dlžníkovi sa prerokuje po konzultácii a dohode so zahraničným klientom. V tomto prípade rakúsky partner pre vymáhanie pohľadávok bez problémov spolupracuje s advokátskou kanceláriou, ktorá je s ním aj organizačne prepojená, čo zaručuje rýchlu reakciu a nákladovo efektívne, ale účinné vymáhanie pohľadávky.

Súdne vymáhanie pohľadávok vrátane exekúcie/vymáhania

V prípade pohľadávok do výšky 75 000,00 EUR sa uplatňuje tzv. duningové (žalobné) konanie, t. j. pohľadávka sa uplatňuje voči dlžníkovi na súde zjednodušeným spôsobom prostredníctvom duningovej žaloby a súd vydá platobný rozkaz. Dlžník má možnosť podať proti žalobe odpor do 4 týždňov, inak sa platobný rozkaz stane právoplatným a môže byť vykonaný prostredníctvom exekúcie. V prípade námietky sa začne bežné konanie a sudca musí následne rozhodnúť o námietkach dlžníka voči pohľadávke.

Ak sa platobný rozkaz (alebo rozsudok) stane právoplatným a vykonateľným, začne sa exekúcia na mzdu dlžníka (ak je dlžník závislý) a exekúcia na hnuteľný majetok alebo veci dlžníka, alebo ak dlžník vie, že vlastní nehnuteľnosť, začne sa aj exekúcia na súvisiacu nehnuteľnosť (byty, pozemky atď.).

V prípade podnikov možno často úspešne pohroziť podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, čo v mnohých prípadoch vedie k tomu, že dlžník predsa len zaplatí, pretože sa ešte pokúsi odvrátiť platobnú neschopnosť zaplatením pohľadávky.

Dôležité:

V Rakúsku existuje centrálny register obyvateľov pre celé Rakúsko, do ktorého môžu inkasné agentúry a advokátske kancelárie za malý poplatok kedykoľvek nahliadnuť a zistiť, či je dlžník skutočne prihlásený a má bydlisko na danej adrese.

Okrem toho je pre Rakúsko špecialitou aj to, že advokáti môžu nahliadnuť do centrálneho exekučného registra všetkých rakúskych súdov a zistiť tak, či sa napríklad žaloba proti dlžníkovi (prípadne z dôvodu, že proti nemu už prebieha príliš veľa exekúcií) vôbec oplatí alebo či dlžník už nie je v platobnej neschopnosti, čím klientovi/veriteľovi ušetrí značné, inak vzniknuté - zbytočné - náklady na súdne poplatky a odmenu advokáta.

Takáto kontrola je však prípustná len v súvislosti s konkrétnym príkazom na vymáhanie pohľadávok prideleným inkasnej agentúre/advokátovi, a nie len na účely zistenia úverovej bonity potenciálneho zákazníka/dlžníka.

V Rakúsku sa nachádza ešte jedna zvláštnosť:

Pri existencii súdneho titulu (vnútroštátny alebo zahraničný platobný rozkaz/oznámenie o začatí konania) možno v celom Rakúsku (!) vykonať (katastrálny) dopyt týkajúci sa všetkých pozemkov alebo nehnuteľností vo vlastníctve dlžníka, v ktorom sú uvedené všetky možné nehnuteľnosti, ktoré možno následne realizovať núteným predajom alebo zabezpečiť núteným záložným právom v prospech veriteľa.

Platobná neschopnosť dlžníka v Rakúsku

Ak je dlžník už v platobnej neschopnosti a na súde už bolo proti nemu začaté insolvenčné konanie, táto skutočnosť sa odo dňa začatia konania objaví v digitálnom insolvenčnom spise, ktorý je prístupný agentúram na vymáhanie pohľadávok a advokátskym kanceláriám, a to v prípade platobnej neschopnosti právnických osôb aj fyzických osôb.

Odovzdaním veci inkasnej agentúre sa tak môže rýchlo objasniť, či ďalšie vymáhanie a právne kroky voči dlžníkovi (s výnimkou prípadného prihlásenia pohľadávky do insolvenčného konania) nemajú zmysel, čím sa ušetria ďalšie zbytočné náklady.

To je opäť ďalšia výhoda vymáhania pohľadávok prostredníctvom profesionálnej siete na vymáhanie pohľadávok (Sekundi) alebo profesionálneho miestneho partnera na vymáhanie pohľadávok v úzkom spojení s jeho právnikom.

Výkon/exekúcia zahraničných súdnych titulov:

Aj existujúce zahraničné súdne tituly môžu byť predmetom exekúcie/povinného výkonu v Rakúsku.

Predpokladom je, že je k dispozícii potvrdenie zahraničného súdu ako "Európsky exekučný titul" alebo ho klient predloží a tento doklad môže byť odovzdaný inkasnej sieti (Sekundi) alebo jej miestnemu inkasnému partnerovi na ďalšie vymáhanie pohľadávky.

Späť na zoznam